Anjin-Do

Anjin-Do

Freitag, 28. August 2009

Jōdo Shinshū no Seikatsu Shinjō

浄土真宗の生活信条
Jōdo Shinshū no Seikatsu Shinjō
Aussagen zur Lebensführung in Jōdo Shinshū

一、み仏の誓いを信じ 尊いみ名をとなえつつ強く明るく生き抜きます
Hitotsu, Mihotoke no Chikai o shinji, tōtoi mina o tonae tsutsu tsuyoku akaruku ikinukimasu.
Ich vertraue dem Gelübde Buddhas, rezitiere Seinen heiligen Namen
und wähle kraftvoll und heiter zu leben.

一、み仏の光を仰ぎ 常にわが身をかえりみて感謝のうちに励みます
Hitotsu, Mihotoke no hikari o aogi, tsune ni wagami o kaerimite kansha no uchi ni hagemimasu.
Ich wende mich dem Licht Buddhas zu und gebe in fortwährender Selbst- Reflektion mein Bestes voller Dankbarkeit.

一、み仏の教えにしたがい 正しい道を聞きわけてまことのみのりをひろめます
Hitotsu, Mihotoke no oshie ni shitagai, tadashii michi o kikiwakete makoto no minori o hiromemasu.
Ich folge der Lehre Buddhas, schenke dem richtigen Weg mein Gehör
und gebe den wahren Dharma weiter.

一、み仏の恵みを喜び 互いにうやまい助けあい社会のためにつくします
Hitotsu, Mihotoke no megumi o yorokobi, tagai ni uyamai tasukeai shakai no tame ni tsukushimasu.
Ich erfreue mich des Segens Buddhas, helfe Anderen in gegenseitiger Achtung und wirke für das Wohlergehen der Menschen.
(Beitrag von Armin Lohbeck)

Keine Kommentare: